2/19/2018

WWR czyli co?

WWR czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. To wielospecjalistyczne, kompleksowe i ukierunkowane działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego oraz pomoc i wsparcie rodziny w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną przez zespół specjalistów. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Dzięki zespołowemu modelowi pracy możliwe jest zapewnienie dziecku i rodzinie pełnej, systematycznej i zintegrowanej pomocy poprzez współpracę wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii.

W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające kwalifikacje i przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • psycholog,
 • logopeda,

a także, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, inni specjaliści.

Do zadań zespołu należy:

 • ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie,
 • nawiązanie współpracy z: przedszkolem lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, podmiotem leczniczym oraz ośrodkiem pomocy społecznej,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia,
 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
 • analizowanie skuteczności udzielanej pomocy dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.

W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

Dzieci z deficytami objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają umiejętności w zakresie samoobsługi,
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
 • łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami i lepiej się komunikują,
 • nabywają gotowość do przebywania w nowym środowisku, są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.